top of page

Privacy

PRIVACYVERKLARING - Chiro Bel

Chiro Bel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Algemene informatie groep – Chiro Bel
Hoogstraat 7
2440 Geel
groepsleiding.chirobel@gmail.com

www.chirobel.be

Onze groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van leden en leiding worden echter ook verzameld in opdracht van Chirojeugd Vlaanderen.

Hiervoor treedt onze groep op als verwerker. Meer informatie over het privacybeleid van Chirojeugd Vlaanderen kunt u terugvinden op https://chiro.be/administratie/gdpr

Uw rechten

U hebt heel wat rechten. Hieronder kunt u een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe u ze kan uitoefenen. Als we u om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kunt u zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

1. Gegevens inkijken

Wilt u een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met de groepsleiding (groepsleiding.chirobel@gmail.com).

2. Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kunt u die steeds laten aanpassen of aanvullen.

3. Gegevens verwijderen

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;

  • de verwerking werd uitgevoerd met uw expliciete toestemming en u wilt deze intrekken;

  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

4. Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Bent u het hiermee oneens, dan kunt u u daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

5. Rechten uitoefenen

We helpen u graag bij het uitoefenen van uw rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) u wenst uit te oefenen; we proberen u dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan uw vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen uw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van uw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders uw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kunt contact opnemen met de groepsleiding (groepsleiding.chirobel@gmail.com).

U kunt ook altijd terecht met uw vragen bij Chirojeugd Vlaanderen via het telefoonnummer: 03-231 07 95 of het contactformulier.

Bent u niet tevreden met ons antwoord of zoekt u meer informatie? Dan kunt u steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres.

Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, identiteitskaartnummer, kledingmaten, leeftijd en nationaliteit.

Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij de sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen.

Je gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood.

Je lidmaatschappen zoals vorige en huidige functies in groepen.

Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van geloofsovertuigingen.

Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer of financiële tegemoetkomingen.

Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

  • een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie;

  • het verzekeren van elk aangesloten lid;

  • de communicatie over de werking van onze groep;

  • het organiseren van de wekelijkse activiteiten en evenementen;

  • het versturen van de picobello en nieuwsbrieven;

  • het organiseren van vrijwilligerswerk;

  • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het lidmaatschap bij Chirojeugd Vlaanderen. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen aansluiting zijn.

Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen. De verwerking van medische gegevens gebeurt steeds door middel van expliciete toestemming van ouder(s), voogd of meerderjarig lid.

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.

Bewaartermijn

Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.

Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd, met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 1 jaar na afloop van het lidmaatschap of de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen vernietigd.

Toegang tot de gegevens

Onze leiding heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden en leiding, dit in het kader van hun werkzaamheden en de organisatie van de groep.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzekeren van leiding, leden en vrijwilligers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via www.chirobel.be.

Laatste aanpassing: 29/09/2020

bottom of page